Kvalitet og tilsyn

Bakkegården arbejder kontinuerligt på at sikre den højest mulige kvalitet i de pædagogiske indsatser, til gavn for de unge

Dette gøres bl.a. ved at arbejde med de 10 kvalitetsstandarder som udgøre den danske kvalitets model.

 1. Indflydelse på eget liv
 2. Kommunikation
 3. Individuelle planer
 4. Magtanvendelse
 5. Medicinhåndtering
 6. Utilsigtede hændelser
 7. Faglige tilgange, metoder og resultater
 8. Fysisk og mental sundhed og trivsel
 9. Forebyggelse af overgreb
 10. Kompetenceudvikling

Kvalitetsmodellen er udviklet i et samarbejde mellem de fem regioner og danske regioner, og har til formål skabe en fælles overordnet ramme for kvalitetsarbejdet og kvalitetsudviklingen på det regionale socialområde.

I forlængelse af kvalitetsarbejdet er der et øget fokus på dokumentation af indsatser samt effekten af disse.  Alt dokumentation relateret til den enkelte borger dokumenteres i systemet “Sensum one”, og danner bl.a. grundlag for den løbende tilpasning og udvikling af de pædagogiske indsatser.

Tilsyn

Bakkegården er underlagt rutinemæssige tilsynsbesøg fra en række eksterne tilsynsmyndigheder. Her kan bl.a. nævnes

 • Socialtilsyn Øst
 • Odsherred Kommune (Skole tilsyn)
 • Vestsjællands brandvæsen
 • Fødevarestyrelsen

Du finder de seneste tilsynsrapporter her:

Andre relevante sider

Update

15 jul

Mentorprogram

Vi har på Bakkegården skærpet vores fokus på at tage imod...
Se mere

Hurtige fakta

Det pædagogiske arbejde på Bakkegården har sit udgangspunkt i følgende 4 værdier:

 • Faglighed
 • Engagement
 • Respekt
 • Rummelighed

Alle anbringelser på Bakkegården sigter mod, at de unge klædes bedst muligt på til, at vende tilbage til samfundet med den fornødne tro på sig selv, og på at det er muligt at få et godt liv.

De unge betragtes som mennesker i udvikling, hvilket også er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde.

Under ophold på Bakkegården vil alle unge opleve en meget tæt personalekontakt. Bakkegården arbejder ud fra, at det er personalet der sætter normer og grænser i dagligdagen. Det betyder, at der skal være klare holdninger og fleksibilitet i sanktionen.

Bakkegården arbejder på at fastholde og udvikle en kultur, hvor vold ikke er en acceptabel udtryksform og hvor sprogbruget er tydeligt men respektfuldt. Der lægges stor vægt på, at se og anerkende alle unge som individuelle og unikke personer med særlige ressourcer og kompetencer. Mødet mellem de unge og medarbejdere foregår i respekt for, at alle mennesker er forskellige, og at vi kan nyde godt af forskelligheden.

Bakkegårdens pædagogiske praksis hviler i mindst muligt omfang på regler, men udgøres af rammer, som ikke bremser nye initiativer unødigt, og som giver mulighed for dialog og udvikling.

Bakkegården er nationalt kompetencecenter for unge sent udviklede og mentalt retarderede unge med kriminel adfærd.

Bakkegården yder sagsspecifik rådgivning samt vejledning for andre institutioner/myndigheder der arbejder med målgruppen.

 • Rådgivningen kan f.eks. være til andre sikrede institutioner, kommunale institutioner/myndigheder, sagsbehandlere, PPR mm.
 • Rådgivningen kan omhandle sagsgang for mentalt retardere unge under 18 år med kriminel adfærd, herunder lovgrundlag omkring frivillig anbringelser samt dom til anbringelse/uegnet til straf.
 • Der kan også ydes rådgivning og vejledning i anvendelsen af diverse pædagogiske metoder til håndtering af praksisudfordringer med målgruppens daglige trivsel.

Henvendelser modtages på tlf nr 59 96 59 00 eller på bakkegaarden@regionsjaelland.dk

Indledende kontakt angående visitation kan enten ske telefonisk på følgende telefon nr. 59 96 59 00 (tryk 1 for visitation), eller via sikker mail på bg-visitation@regionsjaelland.dk .

Telefonisk henvendelse modtages hele døgnet, og besvares hurtigst muligt af en kontaktperson fra Bakkegårdens visitationsteam.

Da Bakkegården har en række forskellige afdelinger, målrettet forskellige typer unge med forskellige anbringelsesgrundlag, kan visitationsprocessen være forskellig fra sag til sag, hvorfor der ikke kan gives en generel beskrivelse af processen.

For at Bakkegården kan vurdere den enkelte sag bedst muligt, bedes den visiterende myndighed fremsende alle relevante sagsakter relateret til den konkrete sag hurtigst muligt. Sagsakterne skal sendes til Bakkegårdens visitationspostkasse via sikker mail på bg-visitation@regionsjaelland.dk

I tilfælde af at vi ikke kan tilbyde en plads på en af vores sikrede afdelinger, vil vi være behjælpelig med at undersøge muligheden for en alternativ placering, på en af de andre landsdækkende sikrede institutioner.

Man er altid velkommen til at kontakte os på ovenstående kontaktinformationer med konkrete eller generelle visitationsspørgsmål.