Ydelser, pladser og takster

Døgnpladser på åben afdeling - Barnets lov § 43, stk. 3 og serviceloven §107 og §108

Bakkegårdens åbne afdeling Skelbækgård består af fem pladser, og er et specialiseret tilbud der er særligt målrettet sent udviklede og mentalt retarderede unge i alderen 17-23, med kriminel adfærd. Der kan ske placering i åbent regi på én af følgende 5 baggrunde:

 1. Pædagogisk observation af unge inden for målgruppen.
 2. Varetægtssurrogat jf. retsplejelovens §765
 3. Ophold som led i afsoning, jf straffeudbyrdelseslovens §78, stk 2.
 4. Ungdomssanktion jf straffelovens § 74 a.
 5. Anbringelse på baggrund af domspræmisser for unge, der er erklæret uegnet til straf pga. deres mentale handicap jf. straffelovens § 16 jf. §68.

Placering af de unge på Skelbækgård er taksbaseret og kører som udgangspunkt med en fast takst på 5.345,- kr pr døgn.

Der kan dog indgås særaftaler med visiterede myndigheder om tillægsydelse i de tilfælde, hvor de unges støttebehov ikke kan imødekommes inden for den ordinære takst.

Døgnpladser til enkeltmandsprojekt - barnets lov §43, stk. 3 og servicelovens §107 og §108

Bakkegårdens projektafdeling Birkehuset er et specialiseret tilbud bestående af 6 skærmede enheder, med plads til at lave afskærmede individuelle projekter.

Der kan laves individuelle særforanstaltnnger i samarbejde med den visiterede myndighed til borgere med komplekse problemstillinger, som kræver en særligt tilrettelagt indsats.

Målgruppen er typisk mentalt retarderede unge i alderen 12-23 år, med et eller flere af følgende karakteristika, kombineret med psykiatriske problemer:

 • Kriminel adfærd
 • Massive tilpasningsproblemer
 • Selvskadende adfærd
 • Udad reagerende adfærd

Der kan bl.a. tilbydes særligt tilpassede ophold i varetægtssurrogat i åbent regi.

Takster for særforanstaltninger og tillægsydelser på Birkehuset beregnes altid konkret og individuelt fra sag til sag.

En særforanstaltning etableret som et enkeltmandsprojekt koster oftest mest i begyndelsen af forløbet, hvorefter taksten løbende vil blive tilpasset efter behov. Der er stort fokus på hele tiden at tilpasse taksten, så den følger behovet for den pædagogiske indsats.

Døgnpladser på delvis lukkede pladser - barnets lov § 43 stk. 3.

Bakkegårdens projektafdeling Birkehuset er godkendt til unge på delvis lukkede pladser.

Efter barnets lov kan børn- og ungeudvalget træffe afgørelse om at anbringe et barn eller en ung, der er fyldt 12 år, på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution, når det er afgørende for den socialpædagogiske behandling, at man kan låse yderdøre og vinduer i perioder, eller det er nødvendigt at kunne fastholde barnet eller den unge fysisk.

Problematikkerne kan fx være:

 1. Kriminel adfærd hos den unge
 2. Misbrugsproblemer hos den unge
 3. Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos den unge

Takster for unge på delvis lukkede pladser beregnes altid konkret og individuelt fra sag til sag.

Døgnpladser på sikret afdeling - Barnets lov § 43, stk. 3.

Bakkegården har 3 sikrede afdelinger (Elmehus Øst, Elmehus Vest, Gården) med 5 pladser på hver.

Der kan ske placering i sikret regi på én af følgende 7 baggrunde:

 1. Pædagogisk observation
 2. Varetægtssurrogat
 3. Afsoning
 4. Ungdomssanktion
 5. Farlighedskriteriet
 6. Uledsagede flygtninge med ulovligt ophold
 7. Placering besluttet af ungdomskriminalitetsnævnet

De sikrede pladser er takstbaseret og kører med følgende faste takster.

KommuneAnbringelsesmyndighed10.240,-

Takst pr. døgn

RettenAnbringelsesmyndighed4.514,-

Takst pr. døgn

Anbringelse af uledsagede flygtninge betales af udlændingestyrelsen, og taksten for indskrivning på Bakkegårdens interne skole er 1.090,- kr pr døgn.


Du er altid velkommen til at kontakte Bakkegårdens visitation for nærmere information om visitation, pladser og takster. Ring på telefon 59 96 59 00 eller skriv til bg-visitation@regionsjaelland.dk (sikker mail)

Andre relevante sider

Seneste nyt

27 mar

Læs for livet

Tusind tak til organisationen ”Læs for Livet”, som har doneret bøger...
Se mere

Hurtige fakta

Det pædagogiske arbejde på Bakkegården har sit udgangspunkt i følgende 4 værdier:

 • Faglighed
 • Engagement
 • Respekt
 • Rummelighed

Alle anbringelser på Bakkegården sigter mod, at de unge klædes bedst muligt på til, at vende tilbage til samfundet med den fornødne tro på sig selv, og på at det er muligt at få et godt liv.

De unge betragtes som mennesker i udvikling, hvilket også er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde.

Under ophold på Bakkegården vil alle unge opleve en meget tæt personalekontakt. Bakkegården arbejder ud fra, at det er personalet der sætter normer og grænser i dagligdagen. Det betyder, at der skal være klare holdninger og fleksibilitet i sanktionen.

Bakkegården arbejder på at fastholde og udvikle en kultur, hvor vold ikke er en acceptabel udtryksform og hvor sprogbruget er tydeligt men respektfuldt. Der lægges stor vægt på, at se og anerkende alle unge som individuelle og unikke personer med særlige ressourcer og kompetencer. Mødet mellem de unge og medarbejdere foregår i respekt for, at alle mennesker er forskellige, og at vi kan nyde godt af forskelligheden.

Bakkegårdens pædagogiske praksis hviler i mindst muligt omfang på regler, men udgøres af rammer, som ikke bremser nye initiativer unødigt, og som giver mulighed for dialog og udvikling.

Bakkegården er nationalt kompetencecenter for unge sent udviklede og mentalt retarderede unge med kriminel adfærd.

Bakkegården yder sagsspecifik rådgivning samt vejledning for andre institutioner/myndigheder der arbejder med målgruppen.

 • Rådgivningen kan f.eks. være til andre sikrede institutioner, kommunale institutioner/myndigheder, sagsbehandlere, PPR mm.
 • Rådgivningen kan omhandle sagsgang for mentalt retardere unge under 18 år med kriminel adfærd, herunder lovgrundlag omkring frivillig anbringelser samt dom til anbringelse/uegnet til straf.
 • Der kan også ydes rådgivning og vejledning i anvendelsen af diverse pædagogiske metoder til håndtering af praksisudfordringer med målgruppens daglige trivsel.

Henvendelser modtages på tlf nr 59 96 59 00 eller på bakkegaarden@regionsjaelland.dk

Indledende kontakt angående visitation kan enten ske telefonisk på følgende telefon nr. 59 96 59 00 (tryk 1 for visitation), eller via sikker mail på bg-visitation@regionsjaelland.dk .

Telefonisk henvendelse modtages hele døgnet, og besvares hurtigst muligt af en kontaktperson fra Bakkegårdens visitationsteam.

Da Bakkegården har en række forskellige afdelinger, målrettet forskellige typer unge med forskellige anbringelsesgrundlag, kan visitationsprocessen være forskellig fra sag til sag, hvorfor der ikke kan gives en generel beskrivelse af processen.

For at Bakkegården kan vurdere den enkelte sag bedst muligt, bedes den visiterende myndighed fremsende alle relevante sagsakter relateret til den konkrete sag hurtigst muligt. Sagsakterne skal sendes til Bakkegårdens visitationspostkasse via sikker mail på bg-visitation@regionsjaelland.dk

I tilfælde af at vi ikke kan tilbyde en plads på en af vores sikrede afdelinger, vil vi være behjælpelig med at undersøge muligheden for en alternativ placering, på en af de andre landsdækkende sikrede institutioner.

Man er altid velkommen til at kontakte os på ovenstående kontaktinformationer med konkrete eller generelle visitationsspørgsmål.