Retningslinjer for klagesager

Hvis du som ung eller som forældre er i tvivl om dine muligheder for at klage, kan du rette henvendelse til Bakkegården, som vil hjælpe dig videre i forhold til at klage

Klage over afgørelser

Når en myndighed, fx kommunen, træffer en afgørelse er der altid mulighed for at klage over afgørelsen.

Myndigheden er forpligtet til at sende en klagevejledning sammen med afgørelsen, så man som borger kan se, hvilken instans man skal klage til og hvad tidsfristen er for at klage.

Der er ingen formkrav for klager. Klagen kan både fremsættes skriftligt eller mundtligt.

Hvis en klage indgives mundtligt, skal klagen skrives ned af den person, der modtager klagen.

Klage over forhold på Bakkegården

Selvom Bakkegården har som mål altid at yde dig det bedste tilbud, kan der være forhold eller opstå situationer, som du som ung eller som forældre er utilfreds med og vil klage over. Du kan fx være utilfreds med forskellige forhold som de fysiske rammer, tilrettelæggelse af dagligdagen, maden eller personalets optræden.

Vi vil opfordre dig til, at du i første omgang prøver, om vi kan løse problemet i fællesskab. Du kan enten henvende dig til en pædagogisk medarbejder, afdelingsleder eller viceforstander/forstander.

Er det ikke mulig at finde en løsning, som du er tilfreds med, kan du afgive en formel klage. Det kan du både gøre mundtligt eller skriftligt. Alle formelle klager vil blive håndteret af Bakkegårdens lederteam, som vil foretage en undersøgelse og give dig et svar på din klage.

Hvis du ikke vil klage direkte til Bakkegården kan du i stedet henvende dig til din sagsbehandler, Region Sjælland som Bakkegården hører under – eller til Socialtilsyn Øst som fører tilsyn med Bakkegården.

Seneste nyt

15 jul

Mentorprogram

Vi har på Bakkegården skærpet vores fokus på at tage imod...
Se mere

Hurtige fakta

Det pædagogiske arbejde på Bakkegården har sit udgangspunkt i følgende 4 værdier:

  • Faglighed
  • Engagement
  • Respekt
  • Rummelighed

Alle anbringelser på Bakkegården sigter mod, at de unge klædes bedst muligt på til, at vende tilbage til samfundet med den fornødne tro på sig selv, og på at det er muligt at få et godt liv.

De unge betragtes som mennesker i udvikling, hvilket også er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde.

Under ophold på Bakkegården vil alle unge opleve en meget tæt personalekontakt. Bakkegården arbejder ud fra, at det er personalet der sætter normer og grænser i dagligdagen. Det betyder, at der skal være klare holdninger og fleksibilitet i sanktionen.

Bakkegården arbejder på at fastholde og udvikle en kultur, hvor vold ikke er en acceptabel udtryksform og hvor sprogbruget er tydeligt men respektfuldt. Der lægges stor vægt på, at se og anerkende alle unge som individuelle og unikke personer med særlige ressourcer og kompetencer. Mødet mellem de unge og medarbejdere foregår i respekt for, at alle mennesker er forskellige, og at vi kan nyde godt af forskelligheden.

Bakkegårdens pædagogiske praksis hviler i mindst muligt omfang på regler, men udgøres af rammer, som ikke bremser nye initiativer unødigt, og som giver mulighed for dialog og udvikling.

Bakkegården er nationalt kompetencecenter for unge sent udviklede og mentalt retarderede unge med kriminel adfærd.

Bakkegården yder sagsspecifik rådgivning samt vejledning for andre institutioner/myndigheder der arbejder med målgruppen.

  • Rådgivningen kan f.eks. være til andre sikrede institutioner, kommunale institutioner/myndigheder, sagsbehandlere, PPR mm.
  • Rådgivningen kan omhandle sagsgang for mentalt retardere unge under 18 år med kriminel adfærd, herunder lovgrundlag omkring frivillig anbringelser samt dom til anbringelse/uegnet til straf.
  • Der kan også ydes rådgivning og vejledning i anvendelsen af diverse pædagogiske metoder til håndtering af praksisudfordringer med målgruppens daglige trivsel.

Henvendelser modtages på tlf nr 59 96 59 00 eller på bakkegaarden@regionsjaelland.dk