Om Bakkegården

Bakkegårdens overordnede målgruppe er unge med kriminalitets-problematikker

Bakkegården er en landsdækkende sikret institution, og et kompetencecenter for unge mentalt retarderede med kriminel adfærd. Herudover tilbyder Bakkegården åbne pladser, delvis lukkede pladser og særforanstaltninger.

Bakkegården drives under Region Sjælland, og størstedelen af afdelinger er beliggende i det naturskønne Annebergparken i Nykøbing Sjælland.

Bakkegården er godkendt til pladser efter barnets lov §43 stk. 3 samt servicelovens, §107, §108 og tilbyder placering af unge på sikrede pladser, åbne pladser, delvis lukkede pladser, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmands-projekter. Derudover har Bakkegården en intern skole som kan tilbyde de unge undervisning & eksamination op til 9. klasses niveau, og som drives efter folkeskoleloven § 20, stk. 2, jf. stk. 4.

Du kan læse mere om Bakkegårdens afdelinger her: Skelbækgård, Birkehuset og de sikret afdelinger. Og her finder du mere om pladser og takster.

Kontakt vedrørende information og visitation, kan ske på følgende mail bg-visitation@regionsjaelland.dk (sikker mail) eller ved telefonisk kontakt på 59 96 59 00 (Tryk 1 for visitation).

Seneste nyt

15 jul

Mentorprogram

Vi har på Bakkegården skærpet vores fokus på at tage imod...
Se mere

Hurtige fakta

Det pædagogiske arbejde på Bakkegården har sit udgangspunkt i følgende 4 værdier:

  • Faglighed
  • Engagement
  • Respekt
  • Rummelighed

Alle anbringelser på Bakkegården sigter mod, at de unge klædes bedst muligt på til, at vende tilbage til samfundet med den fornødne tro på sig selv, og på at det er muligt at få et godt liv.

De unge betragtes som mennesker i udvikling, hvilket også er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde.

Under ophold på Bakkegården vil alle unge opleve en meget tæt personalekontakt. Bakkegården arbejder ud fra, at det er personalet der sætter normer og grænser i dagligdagen. Det betyder, at der skal være klare holdninger og fleksibilitet i sanktionen.

Bakkegården arbejder på at fastholde og udvikle en kultur, hvor vold ikke er en acceptabel udtryksform og hvor sprogbruget er tydeligt men respektfuldt. Der lægges stor vægt på, at se og anerkende alle unge som individuelle og unikke personer med særlige ressourcer og kompetencer. Mødet mellem de unge og medarbejdere foregår i respekt for, at alle mennesker er forskellige, og at vi kan nyde godt af forskelligheden.

Bakkegårdens pædagogiske praksis hviler i mindst muligt omfang på regler, men udgøres af rammer, som ikke bremser nye initiativer unødigt, og som giver mulighed for dialog og udvikling.

Bakkegården er nationalt kompetencecenter for unge sent udviklede og mentalt retarderede unge med kriminel adfærd.

Bakkegården yder sagsspecifik rådgivning samt vejledning for andre institutioner/myndigheder der arbejder med målgruppen.

  • Rådgivningen kan f.eks. være til andre sikrede institutioner, kommunale institutioner/myndigheder, sagsbehandlere, PPR mm.
  • Rådgivningen kan omhandle sagsgang for mentalt retardere unge under 18 år med kriminel adfærd, herunder lovgrundlag omkring frivillig anbringelser samt dom til anbringelse/uegnet til straf.
  • Der kan også ydes rådgivning og vejledning i anvendelsen af diverse pædagogiske metoder til håndtering af praksisudfordringer med målgruppens daglige trivsel.

Henvendelser modtages på tlf nr 59 96 59 00 eller på bakkegaarden@regionsjaelland.dk

Indledende kontakt angående visitation kan enten ske telefonisk på følgende telefon nr. 59 96 59 00 (tryk 1 for visitation), eller via sikker mail på bg-visitation@regionsjaelland.dk .

Telefonisk henvendelse modtages hele døgnet, og besvares hurtigst muligt af en kontaktperson fra Bakkegårdens visitationsteam.

Da Bakkegården har en række forskellige afdelinger, målrettet forskellige typer unge med forskellige anbringelsesgrundlag, kan visitationsprocessen være forskellig fra sag til sag, hvorfor der ikke kan gives en generel beskrivelse af processen.

For at Bakkegården kan vurdere den enkelte sag bedst muligt, bedes den visiterende myndighed fremsende alle relevante sagsakter relateret til den konkrete sag hurtigst muligt. Sagsakterne skal sendes til Bakkegårdens visitationspostkasse via sikker mail på bg-visitation@regionsjaelland.dk

I tilfælde af at vi ikke kan tilbyde en plads på en af vores sikrede afdelinger, vil vi være behjælpelig med at undersøge muligheden for en alternativ placering, på en af de andre landsdækkende sikrede institutioner.

Man er altid velkommen til at kontakte os på ovenstående kontaktinformationer med konkrete eller generelle visitationsspørgsmål.