PROJEKTER / DELVIS LUKKET

6 skærmede enheder

Plads til individuelle projekter og unge på delvis lukkede pladser

Tæt personalekontakt

Løbende observationer og pædagogiske indsatser

Varighed

De unges ophold i Birkehuset er ofte af længere varighed
Birkehuset er til unge lettere mentalt retarderede i alderen 12-23 år med kriminel adfærd som ofte har behov for afskærmning i et skræddersyet projekt

Birkehuset er Bakkegårdens projektafdeling beliggende i naturskønneomgivelser i Annebergparken i Nykøbing Sjælland.

Projektafdelingen består af i alt 6 skærmede enheder (særforanstaltninger) – både åbne og delvis lukkede pladser. Projektpladserne etableres og udvikles løbende, så de passer til de individuelle og komplicerede udfordringer, som den enkelte unge måtte have.

Fælles for indsatserne på Birkehuset er:

  • De unge har en meget tæt personalekontakt
  • Der laves observationer og pædagogiske indsatser
  • Andre interventioner som kan fremme formålet med anbringelsen

Anbringelserne er ofte af længere og mere permanent karakter.

Årsager til placering i projektafdeling Birkehuset

Unge der er kriminalitetstruet

Kriminel adfærd kombineret med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd

Foranstaltningsdom (erklæret uegnet til straf)

Behov for at være afskærmet i individuelle og skræddersyede projekter (i kortere eller længere perioder)

Pædagogisk observation og udredning

Birkehuset - udendørs

Birkehuset - indendørs

Hurtige fakta

Det pædagogiske arbejde på Bakkegården har sit udgangspunkt i følgende 4 værdier:

  • Faglighed
  • Engagement
  • Respekt
  • Rummelighed

Alle anbringelser på Bakkegården sigter mod, at de unge klædes bedst muligt på til, at vende tilbage til samfundet med den fornødne tro på sig selv, og på at det er muligt at få et godt liv.

De unge betragtes som mennesker i udvikling, hvilket også er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde.

Under ophold på Bakkegården vil alle unge opleve en meget tæt personalekontakt. Bakkegården arbejder ud fra, at det er personalet der sætter normer og grænser i dagligdagen. Det betyder, at der skal være klare holdninger og fleksibilitet i sanktionen.

Bakkegården arbejder på at fastholde og udvikle en kultur, hvor vold ikke er en acceptabel udtryksform og hvor sprogbruget er tydeligt men respektfuldt. Der lægges stor vægt på, at se og anerkende alle unge som individuelle og unikke personer med særlige ressourcer og kompetencer. Mødet mellem de unge og medarbejdere foregår i respekt for, at alle mennesker er forskellige, og at vi kan nyde godt af forskelligheden.

Bakkegårdens pædagogiske praksis hviler i mindst muligt omfang på regler, men udgøres af rammer, som ikke bremser nye initiativer unødigt, og som giver mulighed for dialog og udvikling.

Bakkegården er nationalt kompetencecenter for unge sent udviklede og mentalt retarderede unge med kriminel adfærd.

Bakkegården yder sagsspecifik rådgivning samt vejledning for andre institutioner/myndigheder der arbejder med målgruppen.

  • Rådgivningen kan f.eks. være til andre sikrede institutioner, kommunale institutioner/myndigheder, sagsbehandlere, PPR mm.
  • Rådgivningen kan omhandle sagsgang for mentalt retardere unge under 18 år med kriminel adfærd, herunder lovgrundlag omkring frivillig anbringelser samt dom til anbringelse/uegnet til straf.
  • Der kan også ydes rådgivning og vejledning i anvendelsen af diverse pædagogiske metoder til håndtering af praksisudfordringer med målgruppens daglige trivsel.

Henvendelser modtages på tlf nr 59 96 59 00 eller på bakkegaarden@regionsjaelland.dk

Indledende kontakt angående visitation kan enten ske telefonisk på følgende telefon nr. 59 96 59 00 (tryk 1 for visitation), eller via sikker mail på bg-visitation@regionsjaelland.dk .

Telefonisk henvendelse modtages hele døgnet, og besvares hurtigst muligt af en kontaktperson fra Bakkegårdens visitationsteam.

Da Bakkegården har en række forskellige afdelinger, målrettet forskellige typer unge med forskellige anbringelsesgrundlag, kan visitationsprocessen være forskellig fra sag til sag, hvorfor der ikke kan gives en generel beskrivelse af processen.

For at Bakkegården kan vurdere den enkelte sag bedst muligt, bedes den visiterende myndighed fremsende alle relevante sagsakter relateret til den konkrete sag hurtigst muligt. Sagsakterne skal sendes til Bakkegårdens visitationspostkasse via sikker mail på bg-visitation@regionsjaelland.dk

I tilfælde af at vi ikke kan tilbyde en plads på en af vores sikrede afdelinger, vil vi være behjælpelig med at undersøge muligheden for en alternativ placering, på en af de andre landsdækkende sikrede institutioner.

Man er altid velkommen til at kontakte os på ovenstående kontaktinformationer med konkrete eller generelle visitationsspørgsmål.